Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

maou666
19:58
7489 f167 500
maou666
19:56
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer vialoca-blueberry loca-blueberry
maou666
19:51
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba vianikotyna nikotyna
maou666
19:49
7652 590c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaNaitlisz Naitlisz
maou666
19:48
5009 59c3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaserenite serenite
maou666
19:47
6127 1735 500
Reposted fromMadristas Madristas viaPolinda Polinda
maou666
19:47
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPolinda Polinda
maou666
19:45
9041 6220
Reposted frommagdacnn magdacnn viarunkenstein runkenstein
maou666
19:44


Pizza Nightmare
--those who put pinapple on pizza also eat little children--
maou666
19:44
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viarunkenstein runkenstein
maou666
19:41
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viamyfuckingreality myfuckingreality
maou666
19:41
Reposted fromfungi fungi
maou666
19:27
7644 a0dc 500
Reposted fromluron luron viacos-tworczegoo cos-tworczegoo

March 13 2018

maou666
19:31
maou666
19:22

March 12 2018

maou666
23:34
5351 159f 500
Reposted fromlachesism lachesism viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
maou666
23:31

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze viaWhiltierna Whiltierna
maou666
23:30
4009 548f 500
Reposted fromsavatage savatage viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
maou666
23:28
3568 9a6f
Reposted fromluron luron viaMezame Mezame
maou666
23:27
4263 1dd0
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl