Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

maou666
20:22
maou666
20:21
5656 812c 500
Reposted fromSzczu Szczu viadrugs drugs
maou666
20:15
Berlins schematischer U-Bahn-Plan und der wirkliche Linienverlauf
Reposted fromfightling fightling viaberlin berlin

March 20 2017

maou666
22:06
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
maou666
22:05
Nazwano morfiną tę pospolitą chemiczną namiastkę starożytnego stoicyzmu, chrześcijańskiej rezygnacji.
— Giuseppe Tomasi di Lampedusa "Lampart"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadrugs drugs
maou666
22:05

March 12 2017

maou666
18:04
2389 ffb4 500
Reposted fromprivacea privacea

March 11 2017

maou666
17:58
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool
17:57
4839 93eb 500

danofthebastille:

02.09.2017

Reposted frommaliatate maliatate
17:43
4998 8a94 500
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
17:43
4482 2447 500
Reposted fromillogical illogical
17:42
3128 b552 500

m4cravings:

Street Art. Beautiful.

maou666
17:38
I to zdrowe podejście odróżnia dojrzałych emocjonalnie mężczyzn od chłopców srających na jakiekolwiek wartości.
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee
maou666
17:27
4209 a6c4 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa
maou666
17:26
4326 5f82
Reposted fromLadykwa Ladykwa
maou666
17:24
4524 1c65
Reposted fromLadykwa Ladykwa

March 05 2017

maou666
21:41
6567 0ad8
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2
maou666
21:39

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi viaunmadebeds unmadebeds
maou666
21:31
Reposted fromnaich naich viaalicemeow alicemeow
21:30
9850 b2e8
Reposted fromtron tron viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl